Sistem Kullanım Sözleşmesi

NETAHSİLAT SİSTEMİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1.      Taraflar

 

Üretici: İşbir Sünger San. A.Ş.

Adres: Saray Gümüşlük Mah. Gümüşoluk Kümeevleri 263/A-B  PK 06145    Pursaklar / ANKARA

Tel: 0 312 280 8650

Faks: 0 312 280 8656

(Bundan sonra “İşbir” olarak anılacaktır.)

 

Bayi:

Adres:

Tel:

Faks:

Ticaret Sicil No:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

E-Posta Adresi:

 

(Bundan sonra “Bayi” olarak anılacaktır.)

 

2.      Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan;

 

Bayi Portalı: Bayilere kurulumu yapılan Netahsilat Sisteminde, kendilerine tahsis edilen şifre ile Bayilerin internet üzerinden erişimine açılan ve Bayilere, Müşterilerinin kredi kartı aracılığı ile yapacakları tahsilatları, İşbir’in sisteme tanımlanan sanal posları vasıtasıyla yaparak, İşbir’e olan cari hesaplarına alacak kaydetme imkanı veren ödeme kanalına verilen isimdir.

 

Müşteri: Bayi’nin mal ve hizmet satışı yaptığı 3. Kişi gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

Netahsilat Sistemi: İşbir’in Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. fikri ve sınai haklarına sahip olduğu, Bayilerin İşbir markalı malların satışından kaynaklanan ticaretlerinde, Müşterilerinden olan alacaklarını, Müşterilerin kredi kartlarından, İşbir’in sisteme tanımlı sanal posları aracılığı ile tahsil ederek, bu ödemelerin İşbir nezdinde tutulan cari hesaplarına alacak kaydetme imkanı veren tahsilat sistemidir.

 

Sanal Pos: Netahsilat sisteminde İşbir’e adına tanımlı olmakla, Bayi Portalı üzerinden Bayilerin kullanımına açılan kredi kartı ile tahsilat imkanı veren, sanal tahsilat ve/veya pos servis ve sistemleridir.

 

3D Secure Şifre: Netahsilat Sisteminde kredi kartı ile ödeme alınabilmesi için, ödemede kullanılacak kredi kartı sahibi Müşterinin kimlik bilgilerinin kredi kartı çıkaran banka tarafından doğrulanmasına yarayan, kredi kartı sahibinin kart çıkaran bankaya bildirmiş olduğu cep telefonuna SMS ile gönderilen onay kodudur.

 

3.      Sözleşmenin Konusu

 

3.1.            Taraflar; Netahsilat Siteminin işleyişi ve bu sistemin kullanım koşullarını, bu sistemin kullanımı dolayısıyla tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

 

4.      Sözleşmenin Süresi

 

4.1.            İşbu sözleşmenin süresi, karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren (1) yıl olup, sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay evvel taraflarca yazılı olarak sözleşmenin yenilenmeyeceği bildirilmedikçe sözleşme aynı şartlarda (1) yıl uzayacaktır.

 

4.2.            Taraflar İşbir ve/veya Netahsilat Sisteminin sağlayıcısı tarafından herhangi bir nedenle Netahsilat Siteminin Kullanılmasının sonlandırılması durumunda, işbu sözleşmenin sona ereceğini, bu halde tarafların birbirlerinden herhangi bir hak, alacak zarar veya ziyan talep etmeyeceklerini kabul etmişlerdir.

 

5.      Netahsilat Sisteminin İşleyişi ve Bayi Portalı Üyelik Sistemi

 

5.1.            İşbu sözleşmenin imza edilmesine müteakip İşbir, Bayilerin mağazalarında internet üzerinden çalışan Netahsilat Siteminin bilgisayar kurulumunu yaptıracak ve Bayi’ye, İşbir tarafından belirlenecek bir “bayi kodu” tanımlayarak, ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir "geçici şifre" verecektir. "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı Bayi'ye verilmez.

 

5.2.            "Geçici Şifre" İşbir tarafından üretilir. Bayi'nin ilk kullanımda bu şifreyi değiştirmesi zorunludur. Şifre'nin değiştirilmesi, yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile Bayi’nin sorumluluğundadır. İşbir şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

5.3.            Bayi; Bayi Portalına giriş şifresini kimse ile paylaşmamayı, şifreyi kaybetmemeyi ve yetkisiz kimseler tarafından Netahsilat Sisteminin kullanılmasına izin vermemeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.            Bayi, yeni belirlemiş olduğu şifreyi, kaybetmesi/unutması halinde, bu durumu derhal yazılı olarak İşbir’e bildirecek olup, yeni bir şifre tahsis edilinceye kadar, Bayi’nin şifresi ile işlem yapılması halinde, oluşacak bütün zararlardan Bayi münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5.            Bayi, İşbir’den alarak Müşterilerine sattığı mal ve hizmet bedelini Müşterisinin kredi kartından Netahsilat Sistemi aralığı ile tahsil edecektir. Bayi’nin bayi kodu ve şifre ile giriş yaptığı Bayi Portalı üzerinden, Bayi’nin kullanımına açılan İşbir’e ait diğer tahsilat/pos tahsilat sistemi aracılığı ile mal ve hizmet bedeli müşterinin kredi kartından çekilerek İşbir’e ödenecektir. Bayi, Netahsilat Sistemi aracılığı ile kredi kartından çekim yapılması sırasında Müşteriye Netahsilat Sistemi üzerinden gönderilecek 3D Secure Şifresi girilerek işlem yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bayi, Netahsilat Sisteminin kullanılması halinde satmış olduğu mal ve hizmet bedelinin İşbir’e ödenmesini, Netahsilat Sisteminin yapılan bu tahsilatı İşbir nezdinde tutulan cari hesabına alacak kaydetmesini kabul etmiştir.

 

6.      Bayi'nin Hak ve Yükümlülükleri

 

6.1.            Bayi,  Bayi Portalı ve Netahsilat Sistemi’ne erişim için kendisine verilen şifrenin, kullanıcı kodu ve kendi yaratacağı şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin Bayi tarafından yapıldığını ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

6.2              Bayi, şifre ile Netahsilat Sistemine giriş yaptıktan sonra yaptığı tüm işlemlerden gerek İşbir’e ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3              Bayi, Netahsilat Sistemini yalnızca İşbir markalı ürünlerin satışı ile sınırlı olarak ve tamamı fatura ve irsaliyeler ile belgeli gerçek satışlar için kullanacaktır. Bayi, bu kabulün sözleşmenin esaslı maddesi olduğunu, Bayi’nin Netahsilat Sistemini İşbir’den satın aldığı mal veya hizmet haricinde, başkaca mal ve hizmetler için kullandığının tespiti halinde İşbir; işbu sözleşme ile birlikte Bayi’nin İşbir ile imzalamış olduğu tüm sözleşmeleri feshetmeye, bayilik ilişkisini sonlandırmaya ve cari hesap borcunu talep etmeye muhtar olacağı gibi Bayi, İşbir’in bu yüzden uğrayabileceği maddi ve manevi tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

6.4              Bayi, Netahsilat sistemini sadece; kendisinden ürün ve hizmet satın alan ve satın aldıkları mal ve hizmet bedellerinin Netahsilat Sistemi aracılığı ile İşbir’in Sanal Pos’undan çekilmesine muvafakat eden Müşteriler için kullanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bayi, Müşterilerine Netahsilat Sisteminin kullanımını, bu sistemin kullanılması halinde mal ve hizmet bedelinin İşbir tarafından tahsil edilmiş olacağını hususlarında Müşterisini bilgilendirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bayi, Müşteri Ödeme Onayı alınmaksızın yaptığı tüm işlemlerden İşbir’e, Müşterisine ve 3. Kişilere karşı sorumludur. Bayi’nin işbu madde hükmünde belirtilen müşteri onaylarını eksik/yanlış veya hiç almaksızın işlem yaptığının tespiti halinde, İşbir’in doğacak her türlü doğudan ve dolaylı zararını İşbir’in ilk talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

6.5              Bayi, Netahsilat Sistemi üzerinden 3D Secure Şifresi kullanmaksızın işlem yapmayacaktır. Bayi, müşterisinden kredi kartı ile tahsilat yaparken, Netahsilat Sistemi üzerinden müşterisinin cep telefonuna 3D Secure Şifresi gönderecek, işlem, Müşterinin bankasından gelecek şifreyi onaylaması ile yapılacaktır. Bayi, işbu maddenin sözleşmenin esaslı maddesi olduğunu, şifresiz işlem yapılmasının sözleşmenin feshi sebebi olduğu gibi, İşbir’in bu suretle doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını İşbir’in ilk talebi üzerine karşılamayı kabul etmiştir. 

 

6.6              Taraflar; Netahsilat Sistemi’nin Bayi’nin İşbir’e olan borçlarının tahsili imkanını veren bir ödeme sistemi olduğunu, Bayi’nin satışını yaptığı mal ve hizmetler için Netahsilat Siteminin kullanılmasının ve bu sistem aracılığı ile Müşterinin yapmış olduğu mal ve hizmet bedeli ödemesinin İşbir tarafından tahsil edilmiş olmasının hiçbir suretle İşbir’i, Bayi’nin yapmış olduğu satış işleminin tarafı kılmadığını, İşbir’in satış sözleşmesinin tarafı haline gelmediğini, İşbir’in müşteriye karşı satıcı konumunda bulunmadığını, İşbir’in satış sözleşmesinden kaynaklı satış sözleşmesinin taraflarına karşı bir yükümlülüğü bulunmadığını, Satış Sözleşmesinden kaynaklı hususların Bayi ve/veya Müşteri tarafından İşbir’e ileri sürülemeyeceğini, karşılıklı kabul beyan ve taahhüt etmiş, Bayi bu hususta müşterisini bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

6.7              İşbir’in üretici firma olması sebebi ile doğan yasal sorumluluğundan kaynaklananlar hariç olmak üzere, bedeli Netahsilat sitemi ile tahsil olunan mal ve hizmete satışına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflar ile satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dolayısıyla, Müşteri tarafından İşbir’den talepte bulunulması, İşbir aleyhine dava açılması, icra takibi yapılması veya herhangi bir hukuki yola başvurulması halinde Bayi, İşbir’in uyuşmazlığın tarafı olmadığını, herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan ve kabul etmekle, uyuşmazlığa dair her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz şekilde İşbir’e teslim etmeyi ve hukuki ihtilaf sonucu ortaya çıkacak her türlü gider, masraf ve ödemelerden Bayi’nin sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 

6.8              Bayi Netahsilat sistemin kullanılması sırasında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yönetmelikleri ile tüm ilgili yasal düzenlemelere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi davranışlardan Bayi sorumlu olduğunu ve İşbir’in bu nedenle uğrayacağı tüm zararı ilk ihtarla birlikte nakden ve derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bayi, ilgili kanunlar ve yönetmelikler gereğince taksit yapılmaması gereken ürün/hizmet grupları için taksit yaptığının ya da belirtilen ürün hizmet gruplarında yönetmelik kapsamının dışında bir taksit sayısı uyguladığının tespit edilmesi durumunda BDDK'nın ilgili yönetmeliği ve mevcut sözleşme kapsamında sorumlu olacağını ve bu durumun tespiti halinde oluşabilecek cezai ve/veya hukuki yaptırımlarla ilgili olarak İşbir tarafından kendisine rücu edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.9              Bayi; Bayi Portalı ve Sanal Pos servislerinde sunulan hizmetlere İşbir tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli alanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı takdirde İşbir’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

 

6.10          Bayi, İşbir’in Bayi portalına erişme yetkili olduğunu, dilediği zaman ve/veya Netahsilat Sistemi ve Bayi Portalı işlemlerini izleyip takip edebileceğini, dilediği işlem ile ilgili bilgi ve belge talep edebileceğini, bu hallerde istenen bilgi ve belgenin aynı gün içerisinde eksiksiz bir şekilde İşbir’e göndermeyi kabul etmiştir.

 

6.11          Bayi, Netahsilat Sisteminden tahsilat yapılacak kullanılacak kredi kartının, mal ve hizmet alan müşterisine ait olduğunu kontrol ederek işlem yapacaktır. Ayrıca Bayi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda sorumlu olduğunu, bu kapsamda mal ve hizmet bedeli karşılığını banka kartı veya kredi kartı ile ödemek isteyen kişilerin imza gerektiren işlemlerde imza kontrolünü yapmak, kartın tahrifata uğrayıp uğramadığını kontrol etmek ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesinde kartın geçerliliğini tespit etmekle yükümlü olup, kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karşılaştırarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapılmamasından veya eksik yapılmasından doğan zarar, gider ve masraflardan Bayi, tek başına sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

6.12          Bayi, sözleşmeye konu servisler aracılığı ile Elektronik Ortamda Gerçekleşecek İşlemlerde, işbu sözleme hükümlerinin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Euro Card, American Express vb. kuruluşların, gerek işbu sözleşmenin imzalanması esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konulacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu, bu hususta İşbir’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

6.13          Bayi, Netahsilat Sistemi aracılığı ile Müşteri’nin kredi kartı tahsilatı yapıldığı sırada, Bayi’ye verilen tüm kimlik ve kredi kartı bilgilerinin gizli bilgi olduğunu, bu bilgileri kimse ile paylaşmamayı, yetkisiz kimselere vermemeyi, satmamayı, aksi halde İşbir’in, Müşteri’nin ve 3. Kişilerin doğrudan ve dolaylı her türlü zararını tazmin etmeyi kabul etmiştir.

 

6.14          Bayi, herhangi bir Müşteri adına, sözleşmeye konu servislerde, hiçbir suretle bayi çalışanları, şirket ortakları vb. kimselerin kredi kartlarını kullanmayacağını beyan ve kabul eder. İşbu madde hükmüne aykırı olarak, Bayi çalışanı veya bayi ortaklarına ait kredi kartlarının, sözleşmeye konu servislerde kullanıldığı tespit edilir ise, İşbir’in işbu sözleşmeyi tek taraflı, haklı nedenle ve tazminatsız sona erdirme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

6.15          Bayi, Netahsilat Sistemini, gerçek olmayan satış işlemleri, cari hesap borcunun gerçek olmayan satış işlemleri ile tasfiye edilmesi, suç konusu filler sonucunda elde edilen para, mal, kıymetli evrak veya diğer ekonomik değerlerin, yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacıyla kaynağının, gayri yasal özelliğinin gizlenmesine yönelik olarak kara paranın aklanması,  terör örgütü olarak kabul edilen her türlü yapılanma, örgüt ve organizasyon ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen her türlü yapılanmaya yardım ve yataklık yapmak, maddi destekte bulunmak amacıyla kullanmayacağını kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme hükmüne aykırı olarak kullanıldığının tespiti halinde, İşbir’in taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme ve diğer tüm sözleşmeleri koşulsuz ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.16          Bayi, duyuru mecrası olarak Bayi Portalında belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

 

6.17          Bayi, İşbir’in kendisine kampanya, tanıtım vs. bildirimlerle ilgili olarak SMS veya elektronik posta yolu ile mesaj göndermesine muvafakat ettiğini beyan eder.

 

7.      Cari Hesabın İşleyişi ve Takas Mahsup Hakkı

 

7.1.            Taraflar, İşbir ile Bayi arasındaki ticaretin İşbir nezdinde tutulacak cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir. Taraflar, İşbir tarafından tutulan defter, kayıt ve belgeler ile cari hesabın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 287. Madde gereğince yegane delil kabul etmişlerdir.

 

7.2              İşbir tarafından tutulan cari hesap, açık hesap olarak işletilecek olup, İşbir, herhangi bir hesap dönem beklemeksizin her zaman cari hesabı kapatıp cari hesap borcunun tamamını talep edebileceği gibi, cari hesabı kapatmaksızın cari hesapta yer alan herhangi bir fatura, çek veya senet için ayrı ve kısmi takipler yapmaya, davalar açmaya muhtardır.

 

7.3              Taraflar; Netahsilat Siteminin İşbir nezdinde tutulan cari hesaba bağlı çalıştığını, Bayi’nin müşterisinden Netahsilat Sistemini kullanarak yaptığı tahsilatların alacak kaydı olarak cari hesaba işleneceğini kabul etmişlerdir.

 

7.4              Netahsilat Sistemi kullanılarak yapılan tahsilatlarda, herhangi bir nedenle ödeme işleminin banka veya kart hamili müşteri tarafından durdurulması, iptali ile alınan ödemenin iadesinin gerekmesi durumunda İşbir, işlem tutarınca cari hesaba borç kaydı yapacaktır.

 

7.5              Taraflar; işbu sözleşme kapsamında Bayi’nin İşbir’e karşı sorumlu olduğu her tür bedel, gider, masraf, tazminat, rücu edilecek alacak ve cezai şartlar ile bunlarla sınırlı olmayacak her türlü alacağın ödenmesini ayrıca bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın Bayi’den talep edebileceği gibi, cari hesaba borç kaydedebileceğini, Bayi’nin alacakları için takas mahsup yapabileceğini kabul etmekle, Bayi, sayılanların tamamına peşinen muvafakat etmiştir.

 

8.      Ödeme İşleminin İptali ve Bedel İadesi

 

8.1.            Bayi elektronik ortamda işlemlerin ve bu işlemler kapsamında mal ve hizmet satışının, tamamının kendi sorumluluğu altında olduğunu, İşbir’den kaynaklanan sebepler hariç olmak üzere, elektronik ortamlarda gerçekleşecek sözleşme konusu işlemlerden kaynaklı meydana gelebilecek her türlü aksaklık, eksiklik ve hatalar nedeniyle İşbir’in her ne nam altında olursa olsun sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.2              Netahsilat sistemi aracılığı ile çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda ve/veya başkaca sebepler ile banka tarafından bloke konur ve İşbir’in hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte İşbir’in talep ettiği tarihte nakit olarak İşbir’e ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

8.3              Sipariş iptali ancak gün içinde yapılabilir. Aynı gün içerisinde verilen siparişlerin iptali, aynı gün saat 17:00'den önce, iptal gerekçe ve nedenlerinin belgeleri ile birlikte ayrıntılı şekilde yazılı olarak İşbir’in yazışma adresine yapılır. İptal işlemine Banka tarafından onay verilmesi halinde iptal işlemi gerçekleştirilir, iptal edileni işlem tutarı cari hesaba borç olarak kaydedilir. Sipariş verildiği gün saat 17:00'den sonra sipariş iptali yapılamaz.

 

8.4              Bayi'nin, Netahsilat Sistemi üzerinden yapılmış işlemlerinin aynı gün dışında iptali veya iadesi durumlarında, iadesi ve iptali istenilen ürüne ilişkin tüm bilgileri, müşteri tarafından iade veya iptal başvurusuna ait tüm belgeleri derhal İşbir’e göndermeyi kabul eder. İşbir tarafından (7) gün içerisinden iptali veya iadesi istenilen ürüne ilişkin inceleme yapılarak Bayi’ye gerekli bilgilendirme yapılır. İşbir tarafından yazılı onay verilmediği veya banka tarafından iptal gerçekleştirilmediği takdirde Bayi tarafından ürün iptal veya iadesi kabul edilemez. Bayi’nin aksi yönde yapacağı bir iade veya iptal kabulünden kaynaklı tüm masraf ve giderlerden Bayi münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder. Bayi, İşbir’den yazılı onay aldıktan sonra, İşbir, iade prosedürünü lüzum görüldüğü takdirde tek taraflı değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

 

8.5              Bayi'nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan Sanal Pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda veya başkaca sebeplerle banka tarafından bloke konur ve İşbir’in hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun Bayi'ye ait olduğunu, bu kabil işlemlerde işleme ait bedelin tamamından Bayi'nin sorumlu olduğunu İşbir’in söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın Bayi'den tahsile yetkili olduğunu ve İşbir’in talep ettiği tarihte nakit olarak İşbir’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

9.      İşbir’in Hak ve Yükümlülükleri

 

9.1.            İşbir, Bayi Portalı'nın işbu sözleşmede öngörülen amaçlarla sürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.

 

9.2              İşbir, Bayi Portalı'nın ve diğer servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağı, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceği hususlarında gerekli özeni gösterir.

 

9.3              İşbir, Bayi Portalı'nda yer alan bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.

 

9.4              İşbir, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra Bayi'ye gerekli bayilik, web servisleri ve sanal pos şifrelerinin sağlaması için gerekli işlemleri yapmak, sözleşme konusu servisleri sağlayan kuruluşa bu hususta bilgi vermekle yükümlüdür. Sözleşme konusu servisleri sağlayan kuruluştan kaynaklanan sebeplerle meydana gelebilecek gecikmelerden ve bu kapsamda oluşacak zararlardan İşbir sorumlu değildir.

 

9.5              İşbir, geçici veya süresiz şekilde, kendi takdirine bağlı olarak önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Netahsilat Siteminin kullanımını bırakabilir ve/veya Bayi Portalı’nı kapatabilir, tahsilat sistemini başkaca sistemlerle değiştirebilir, tahsilat sistemi kullanımından vazgeçebilir, kullanıma devam etmekle beraber Bayi’yi bu sistem dışına çıkarabilir, Bayiler’e farklı uygulamalar yapabilir. Bu durumda Bayi, İşbir'dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair taleplerde bulunamayacağı gibi, İşbir’in değiştirdiği tahsilat sistemini kullanmayı, yeni sistemin işyerinde kurulmasına peşinen kabul eder.

 

9.6              İşbir, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. Bu halde Bayi'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için tarafından Bayi’ye bildirilecek sözleşme değişiklikleri ile ilgili bildirimi kabul ettiğini yazılı olarak İşbir’e beyan etmesi gerekir. Bu onayın 3 gün içerisinde verilmemesi halinde Bayi'nin üyeliğini İşbir iptal etme veya onay verilene kadar askıya alma hakkına sahiptir.

 

9.7              İşbir, Bayi Portalı'nın üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürme, ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürme hakkına sahiptir. Bayi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

9.8              İşbir, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını, taksit sayılarını revize edebilir, kampanya uygulayabildiği gibi, mevcut kampanyalarda değişikliğe gidebilir. Bayi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

9.9              İşbir, İnternet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi,  doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir.

 

10.         Fikri Mülkiyet Hakları

 

10.1.        Bayi, işbu sözleşme ile kullanımına açılan tahsilat programının fikri ve sınai haklar kapsamında korunduğunu, işbu sözleşme ile söz konusu program üzerinde kendisine herhangi bir fikri ve sınai hak tanınmadığını, lisans verilmediğini, gerek İşbir’e gerekse de işbu sözleşme konusu program/tahsilat/POS v.b. servisleri sağlayan kuruluşa ait her türlü telif, fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyeceğini, telif hakkı, fikri ve sınai hakların Bayi tarafından ihlali halinde, işbu ihlalden kaynaklı meydana gelecek ve/veya bu hususta İşbir’e yöneltilebilecek bütün zararlardan kayıtsız şartsız şekilde münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.           Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşmede ayrıca düzenlenen fesih hal ve koşulları saklı bulunmakla beraber, aşağıda sayılı hususların varlığı halinde İşbir tek taraflı sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

 

11.1.        Bayi’nin işbu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi tam ve süresinde yerine getirmemesi, akde aykırı davranması,

 

11.2          Bayi’nin İşbir ile akdetmiş olduğu Bayilik sözleşmelerinin feshedilmesi, bayilik sözleşmelerinin sürelerinin sona ermesi, bayiliğin sonlandırılması, İşbir ile bayi arasındaki ticaretin sona erdirilmesi,

 

11.3          Bayi’nin iflas etmesi, iflasını talep etmesi, iflas ertelemeye başvurması, borçlarının uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırması, konkordato talep etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi

 

11.4          Bayi’nin herhangi bir sebeple ticari faaliyetlerini sonlandırması,

 

11.5          Bayi ve Bayi yetkilileri, işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işi ilgilendiren bir suçtan mahkum olursa ve/veya terör örgütüne ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen her türlü yapılanmaya üye olmak, yardım ve yataklık yapmak, maddi destekte bulunmak ve benzeri suç ve suçlamalarla soruşturma başlatılması, gözaltı veya tutukluluk kararı verilmesi, dava açılması veya hüküm verilmesi hallerinde İşbir, ayrıca bir ihtar veya ihbarda bulunmasına gerek olmaksızın, işbu sözleşme ile birlikte, bayilik ilişkisi sebebiyle taraflar arasında akdedilen her türlü sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı nedenle feshetme yetkisine sahiptir. İşbir, işbu sözleşmenin feshi halinde, cari hesabı kapatarak bayiye borcu talep etmeye muhtardır.

 

12.  Sair Hükümler

 

12.1.        İşbu sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir ekstra mali yükümlülük söz konusu olduğunda, işbu yükümlülük Bayi tarafından karşılanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü vergi, resim ve harç Bayi’nin yükümlülüğündedir. Bayi, bu tür durumlarda İşbir’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

12.2          İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü Türk kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse yalnız sözü geçen hüküm geçersiz sayılacaktır. İşbu sözleşmedeki bir hükmün geçersizliği sözleşmenin amacını tamamıyla bozmadığı veya taraflardan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi Sözleşmenin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

 

12.3          İşbu sözleşme bir bayilik sözleşmesidir. Sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü Bayi'ye acenta, komisyoncu, tellal, simsar, vekil, tek satıcı, ortak hakkı bahşetmeyeceği gibi, bu sözleşmenin acentacılık, komisyonculuk, tellallık, simsarlık, tek satıcılık, ortaklık veya vekalet sözleşmesi şeklinde yorumlanması hakkını da vermez. İşbir’in işbu sözleşmeden doğan haklarını ve yetkilerini kullanmaması, sözleşmenin değiştirildiği, İşbir’in bu haklarından ve yetkilerinden vazgeçtiği anlamında yorumlanamaz.

 

12.4          Taraflar arasında akdedilmiş olan diğer sözleşmelerle işbu sözleşme hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde işbu sözleşme hükümleri geçerli sayılacaktır.

 

12.5          İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

12.6          Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde söz konusu adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını, kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarına haiz olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

13.   Sözleşmenin Bütünlüğü ve Ekleri

 

13.1        İşbu sözleşme 13 (onüç) madde ve bunların alt maddelerinden oluşmakta olup, taraflarınca …../…../…….. Tarihinde 9 (dokuz) sayfa, tek nüsha olarak imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

İşbir SÜNGER SAN. A.Ş                                                                               Bayi